Jongeren die op Land-Goed wonen hebben in de meeste gevallen zorg, ondersteuning en begeleiding nodig. Deze zorg en ondersteuning wordt door Land-Goed geboden op basis een AWBZ (of WMO) indicatie (persoonsgebonden budget; veelal een zorgzwaartepakket/ ZZP of ondersteuning in uren: persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding) dan wel een eigen bekostiging door ouders/ vertegenwoordigers.

De, door het CIZ of andere instantie, geïndiceerde uren gelden als uitgangspunt voor het maken van afspraken tussen de cliënt en zijn ouders, vertegenwoordiger enerzijds en Land-Goed anderzijds. Er wordt vanuit gegaan dat de geïndiceerde uren in principe ook op Land-Goed worden besteed.

De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in de ‘Overeenkomst Dienstverlening’ en het dossier van de cliënt. Deze overeenkomst wordt regelmatig met de bewoner en zijn/ haar ouders/ vertegenwoordiger geëvalueerd.

De kosten voor de zorg- en ondersteuning worden door Land-Goed maandelijks in rekening gebracht bij de ouders/ vertegenwoordigers. Het kostenoverzicht is op deze website en eventueel op aanvraag beschikbaar.